Latour förvärvar Micor AB

Investment AB Latour har genom LSAB Group AB, en del av Latour Industries, tecknat avtal om att förvärva Micor AB med säte i Laholm. Förvärvet är en del i LSAB’s strategi att stärka sin position som leverantör av verktyg till den industrialiserade träsektorn. Micor utvecklar och tillverkar cirkulära sågklingor för industriella applikationer och var vid sitt grundande en av pionjärerna bakom tekniken att bestycka cirkulära sågklingor med hårdmetall. Micor har 19 anställda och årlig omsättning om cirka 27 Mkr, varav cirka 50 procent går på export. I och med förvärvet stärker LSAB sin position som tillverkare och leverantör av sågklingor på såväl den svenska som den internationella marknaden.

Hans Ekholm, VD LSAB Group AB kommenterar förvärvet:

”Under sommaren inledde vi ett samarbete som nu sluts genom att vi förvärvar bolaget. Med Micor breddar vi vårt befintliga sortiment av sågklingor och vi ser stora synergier i att nyttja respektive bolags kundbas samt kompetens inom produktion av sågblad.”
”LSAB och Micor kompletterar varandra mycket väl vad det gäller såväl sortiment som geografi. Respektive bolags kunder kommer att få tillgång till ett bredare sortiment och en portfölj med starka varumärken såsom Westlings, LSAB och Micor”
säger Stig Niklasson, Micor’s nuvarande VD och ägare.

Göteborg, 12 oktober 2017
INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Jan Svensson
Verkställande Direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hans Ekholm, VD LSAB Group AB, 0730 399 760
Björn Lenander, Styrelseordförande i LSAB Group AB, 0708 194 736

LSAB Group, med huvudkontor i Göteborg, har en årlig omsättning om knappt 500 Mkr och cirka 300 anställda i dotterbolag belägna i sju olika länder. LSAB Group ingår i Latour Industries som är ett av fyra helägda affärsområden inom Investment AB Latour.

Latour Industries AB består av ett antal verksamhetsområden, som var och ett har en egen affärsidé och affärsmodell. Tanken är att inom affärsområdet utveckla självständiga enheter som på sikt skall kunna etablera sig som egna affärsområden inom Latour.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av tio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 49 miljarder kronor. Under 2016 omsatte den helägda industrirörelsen cirka 8 miljarder kronor.